Esimerkkireferenssit

Tampere-talon laajennus

Ramboll Finland Oy. Tampere-talon ja laajennusosan aurinko­energia­selvitys, aurinko­sähkön ja -lämmön tuotan­topoten­tiaali ja hyödyn­tämis­mahdol­lisuudet, 2013.

Loppuraportti aurinkoenergian käytöstä

Tampereen Vuores, paritaloalue

Rakennusliike Markku Haataja Oy. Pientaloalueen aurinkosähkön tuotan­topoten­tiaalin vertailu eri kaava­vaihto­ehdoissa, 2012

VMSolar-aurinkoenergiatyökalu

Vianova Systems Finland Oy. Aurinkoenergian visualisointi- ja lasken­tatyö­kalun integrointi Vianovan kaava­suunnit­teluoh­jelmis­toon C# -ohjel­mointi­kielellä, selvitys pien­talon aurinko­energia­potenti­aalista, 2011.

Tampereen Nurmi-Sorilaan suunniteltu asuinalue

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kokonaisen uuden kaupun­ginosan aurinko­sähkön ja -lämmön tuotanto­potenti­aalin kartoi­tus, aurinko­energian hyödyn­tämismah­dolli­suuksien selvit­täminen, raken­teisiin integroidun energi­antuo­tannon tutkiminen, 2010.

Diplomityö