Aurinkoenergiasuunnittelua

Palvelen aurin­koener­gian hyödyn­tämis­mahdol­lisuuk­sien arvioin­tiin ja suun­nitte­luun liitty­vissä asioissa. Kehit­tämääni mallin­nustyö­kalua voidaan hyö­dyntää yksit­täisen aurin­kopa­neelin ener­gian­tuoton lasken­nasta aina koko­naisen asuin­alueen aurin­koener­giapo­tenti­aalin kartoi­tukseen.

Mallinnustyökalu

Aurinkoenergian tuotan­tomahdol­lisuuk­sia voidaan tutkia virtu­aalimal­liin perus­tuvalla mallin­nustyö­kalulla. Kun kohteesta on tehty kolmiulotteinen tietokonemalli, voidaan virtuaalimalliin lisät­tävillä aurinko­panee­leilla tarkastella energiantuottoa eri tilanteissa. Mallin­nustyö­kalu ottaa huomioon muun muassa katto­raken­teiden, raken­netun ympä­ristön sekä puiden aiheut­tamat varjos­tusvai­kutuk­set. Mallin­nustyö­kalulla voidaan myös luoda raken­nusten aurin­koener­giapo­tenti­aalia havain­nollis­tavia kuvia, joissa auringon säteily­kertymä katto- ja seinä­pinnoilla esite­tään väri­skaalan avulla.

Mallinnustyökalun ominaisuuksia:

Yhteystiedot

Jari-Pekka Flinck
jari-pekka (a) flinck.net
p. 044 3283301